AVÍS LEGAL

Ferreteria Furriols SA
Com a conseqüència de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, informem que la pàgina web a la que ha tingut accés és propietat de Ferreteria Furriols SA, amb domicili a C/ Cervera, 4 de Vic amb CIF A58083353, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al TOM 7.513, LLIBRE 7.679, FOLI 071.89354, SECCIÓ 2a.
Per qualsevol consulta o dubte poden posar-se en contacte amb nosaltres a ferreteria@furriols.com . o al telèfon 938861588.
Condicions d’ús
L’accés a la pàgina web de Ferreteria Furriols SA, és gratuït, i està condicionat a la lectura i acceptació de la totalitat dels preceptes que consten al present avís legal sense cap tipus de reserves. En el cas que no estiguin d’acord amb aquestes li demanem s’abstingui d’utilitzar aquest portal i fer-ne ús il·lícit del mateix.
Mitjançant la nostra web oferim informació dels nostres productes, instal·lacions, notícies relacionades amb nosaltres i altre informació que considerem pot ser del seu interès.
En qualsevol moment podem modificar la presentació i configuració de la nostra web i inclòs suprimir-la, així com els serveis i continguts que oferim, tot això de manera unilateral i sense preavís. Ferreteria Furriols SA es reserva el dret d’interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altre causa.
Drets d’autor
Aquesta pàgina web es obra de Ferreteria Furriols SA, i li pertany en tant aplicació del Real Decret Legislatiu 1/1996 de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Tots els continguts, textos, dissenys, fotografies i imatges presents en aquesta web són de la nostra propietat o de tercers que han autoritzat el seu ús, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual.
L’usuari només tindrà dret a la utilització particular d’aquests i requerirà una autorització expressa de Ferreteria Furriols SA per tal de modificar-los, reproduir-los, distribuir-los i de manera especial comercialitzar-los o fer ús de qualsevol dret que pertanyi al seu titular. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
Condicions d’accés
L’accés a la nostra pàgina web es gratuït i no fa falta la subscripció prèvia o registre. Tot i així per la utilització de determinats apartats de la nostra web, es necessari la introducció de determinades dades, en aquests casos estarà perfectament indicat en cada moment els procediments a seguir per portar a terme el corresponent registre.
L’usuari que accedeix a la nostra web es compromet a respectar les lleis, les normes d’ordre públic i les condicions fixades en aquest avís. L’accés es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que es poguessin causar a tercers o a la nostra organització per la seva conducta indeguda o negligent.
L’usuari té prohibit de manera expressa la utilització i la obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta web, mitjançant procediments diferents als estipulats en aquest avís legal, i en el seu cas a les condicions particulars que existissin en determinats serveis.
Degut a la impossibilitat de control en relació a la informació, continguts i serveis que ofereixin altres webs a través d’enllaços, comuniquem que Ferreteria Furriols SA, queda eximida de qualsevol responsabilitat de danys i perjudicis de qualsevol mena que pugui derivar-se de l’ús per part de l’usuari de les pàgines web descrites alienes a la nostra organització.
L’existència d’enllaços en webs aliens als nostres, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació per part de Ferreteria Furriols SA, dels seus continguts o serveis.
Informació bàsica sobre protecció de dades responsable
El responsable de les dades és FERRETERIA FURRIOLS SA. NIF: A58083353. Adreça postal: C/ Cervera, 4 08500 Vic. Telèfon: 938861588. E-Mail: ferreteria@furriols.com.
Finalitats
Les finalitats de les dades poden variar segons d’on la seva font d’origen.
Dades recollides a través del formulari de contacte
Les dades enviades per aquest formulari tindran únicament i exclusiva la finalitat de gestionar la seva incidència o consulta comprometent-se a que les dades que consigni en el formulari siguin fidedignes, correctes i actuals. Pots modificar les dades enviant un correu electrònic a ferreteria@furriols.com o enviant una carta per correu ordinari a C/ Cervera, 4, 08500 Vic.
Conservació
Les dades personals proporcionades es conservaran durant la relació comercial entre ambdues parts i mentre no es sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Seran conservades conforme als terminis legals establerts en matèria fiscal i comptable, agafant com a referència l’última comunicació.
Drets
L’interessat pot exercir els següents drets:
  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.
  • Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Ferreteria Furriols SA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Ferreteria Furriols SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Podrà exercir qualsevol d’aquests drets enviant un correu electrònic a ferreteria@furriols.com o bé enviant una carta postal a C/ Cervera 4, 08500 Vic.